AKO HODNOTÍME TRANSPARENTNOSŤ VOLEBNÝCH KAMPANÍ (Metodika)

Výsledné hodnotenie politickej strany je známka na škále od 1 (najlepšia) do 5 (najhoršia). Známka je priemerom známok udelených za päť hodnotených kritérií pri zohľadnení rozdielnych váh jednotlivých kritérií.

Hodnotenie Transparency uskutoční v prvej štvrtine oficiálnej volebnej kampane a zopakuje ho v troch štvrtinách kampane. Politické strany tak dostanú priestor na zlepšenie sa v priebehu kampane.

 

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Váha kritéria 35%

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Známka 1

Transparentný účet je detailný, politická strana s ním pracuje v podstate denne, reálne zobrazuje volebnú kampaň a jej vývoj. Jednotlivé transakcie sú úplne popísané – obsahujú označenie platcu/príjemcu aj účel transakcie. Popisky výdavkov sú podrobnejšie, zobrazujú nielen nakupovanú komoditu/službu ale často aj jej kvantitu, či kvalitu.

Známka 2

Transparentný účet je podrobný, politická strana ho využíva pravidelne, zobrazuje volebnú kampaň a jej vývoj. Jednotlivé transakcie sú úplne popísané – obsahujú označenie platcu/príjemcu aj účel transakcie. Popisky výdavkov nie sú podrobné, zobrazujú len nakupovanú komoditu/službu, kvantitu, či kvalitu opisujú iba veľmi zriedka alebo vôbec.

Známka 3

Transparentný účet je obsiahly, politická strana ho využíva často, ponúka pohľad na volebnú kampaň a jej vývoj. Nie všetky transakcie sú úplne popísané – pri niektorých chýba označenie platcu/príjemcu alebo účel transakcie. Popisky výdavkov sú stručné, málo opisne približujú nakupovanú komoditu/službu, o kvantite, či kvalite nehovoria vôbec.

Známka 4

Transparentný účet je stručný, politická strana s nim pracuje málo, ponúka len obmedzený pohľad na volebnú kampaň a jej vývoj. Veľa transakcií je neúplných – chýba pri nich označenie platcu/príjemcu alebo účel transakcie. Vyskytujú sa aj úplne neidentifikovateľné platby, nejde o zásadné položky z hľadiska veľkosti. Popisky výdavkov sú všeobecné, nedostatočne opisujú nakupovanú komoditu/službu, o kvantite, či kvalite nehovoria vôbec.

Známka 5

Transparentný účet obsahuje málo transakcií, strana s účtom nepracuje takmer vôbec. Nezobrazuje volebnú kampaň, politická strana ju ukryla do prostredia mediálnej agentúry. Najhoršie hodnotenie je udelené aj vtedy, keď zásadné transakcie z hľadiska veľkosti nie sú identifikovateľné – chýba v nich označenie platcu/príjemcu a zároveň popis transakcie.

 

PȎVOD VLASTNÝCH ZDROJOV

Váha kritéria 35 %

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Známka 1

Politická strana sama proaktívne zverejnila podrobné informácie o tom, ako nadobudla finančné zdroje potrebné pre vedenie volebnej kampane. Líder strany vyplnil na žiadosť Transparency podrobné majetkové priznanie a poskytol aj kópie jeho daňových priznaní. Zároveň súhlasil z ich zverejnením.

Známka 2

Politická strana zverejnila informácie o tom, ako nadobudla finančné zdroje potrebné pre vedenie volebnej kampane, alebo o tom dostatočne podrobne informovala na žiadosť Transparency. Líder strany vyplnil na žiadosť Transparency podrobné majetkové priznanie a súhlasil s jeho zverejnením. Kópie jeho daňových priznaní líder strany neposkytol.

Známka 3

Politická strana zverejnila informácie o tom, ako nadobudla finančné zdroje potrebné pre vedenie volebnej kampane, alebo o tom dostatočne podrobne informovala na žiadosť Transparency. Líder strany nevyplnil na žiadosť Transparency podrobné majetkové priznanie a neposkytol kópie daňových priznaní.

Známka 4

Politická strana nezverejnila informácie o tom, ako nadobudla finančné zdroje potrebné pre vedenie volebnej kampane. Na žiadosť Transparency o tom informovala málo podrobne. Líder strany nevyplnil na žiadosť Transparency podrobné majetkové priznanie a neposkytol kópie daňových priznaní.

Známka 5

Politická strana nezverejnila informácie o tom, ako nadobudla finančné zdroje potrebné pre vedenie volebnej kampane. Neurobila tak ani na žiadosť Transparency. Líder strany nevyplnil na žiadosť Transparency podrobné majetkové priznanie a neposkytol kópie daňových priznaní.

 

VÝDAVKY PRED OFICIÁLNOU KAMPAŇOU

Váha kritéria 10 %

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Známka 1

Politická strana vedie transparentný účet počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahuje limit 3 milióny eur pre náklady v volebnej kampani (od 9.5.2019). Transparency poskytla podrobné informácie o propagačnej kampani.

Známka 2

Politická strana si transparentný účet založila s väčším predstihom pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Strana poskytla Transparency podrobné informácie o propagačnej kampani.

Známka 3

Politická strana vedie transparentný účet len počas oficiálnej volebnej kampane, nie sú tak na ňom zachytené výdavky na propagáciu strany zo skoršieho obdobia, ktoré sa zarátavajú do limitu 3 milióna eur pre náklady volebnej kampane. Dostatočne podrobné informácie tejto o propagačnej kampani poskytla na vyžiadanie Transparency. Prípadne si založila transparentný účet s väčším predstihom pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane, Transparency však neposkytla podrobné informácie o propagačnej kampani.

Známka 5

Politická strana vedie transparentný účet len počas oficiálnej volebnej kampane, nie sú tak na ňom zachytené výdavky na propagáciu strany zo skoršieho obdobia, ktoré sa zarátavajú do limitu 3 milióna eur pre náklady volebnej kampane. Informácie o tejto propagačnej kampani neposkytla ani na vyžiadanie Transparency.

 

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Váha kritéria 10%

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Známka 1

Politická strana zverejnila dostatočne podrobné informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach.

Známka 3

Politická strana nezverejnila informácie o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Sprístupnila ich na vyžiadanie Transparency.

Známka 5

Politická strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Nesprístupnila ich ani na vyžiadanie Transparency.

 

WEB KAMPANE

Váha kritéria 10%

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie).

Známka 1

Súčasťou webu politickej strany sú aj informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov. Najmä úplný zoznam kandidátov a volebný program strany ale aj dostatočne podrobné životopisy lídrov kandidátky a kalendár volebných akcií, kde je možné sa stretnúť predstaviteľov strany. Strana tiež ponúka možnosť skontaktovať sa s jej predstaviteľmi prostredníctvom zverejnenia kontaktného formulára alebo e-mejlovej adresy alebo telefonického kontaktu.

Známka 3

Súčasťou webu politickej strany sú v obmedzenej miere aj niektoré informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov. Ponúka len nekompletný zoznam kandidátov, ak zverejnila životopisy lídrov, tak tieto nie sú dostatočne podrobné, prípadne chýba volebný program strany alebo prehľad volebných akcií, kde je možné sa stretnúť predstaviteľov strany

Známka 5

Politická strana na svojom webe neponúka takmer žiadne informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov.

 

Zverejnené: 4. 12. 2019
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia